บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งแบบเข้มข้น (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งสำเร็จรูป (Compound) และสีผสมพลาสติกชนิดผงสำเร็จรูป (Dry Colorants) ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านสารปรุงแต่งคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ในปี 2550 ได้มีการขยายธุรกิจ โดยก่อตั้ง "บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด" เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) พร้อมทั้งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มการใช้งานอาทิเช่น Filler , Additive , Compound and Color Masterbatch เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน

"เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลบริษัท

  • วันที่ก่อตั้ง : 13 สิงหาคม พ.ศ.2546
  • วันที่เสนอ IPO : 14 มิถุนายน พ.ศ.2554
  • ทุนจดทะเบียน : 652.34 ล้านบาท
  • พื้นที่บริษัท : 38,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่คลังสินค้า : 7,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่โรงงาน : 7,000 ตารางเมตร
  • กำลังการผลิต : ประมาณ 60,000 ตัน/ปี
  • สายการผลิต : 15 Extruders
  • บริษัทย่อย : บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด, บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด
  • จำนวนพนักงาน : 250 คน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนา ค้นคว้าและวิจัยเม็ดแม่สีพลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

2. สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

3. เป็นพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ

1. สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้าน ที่เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรามุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค

ใบรับรอง

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

ผู้สอบบัญชี