คุณรัช ทองวานิช

 • ประธานกรรมการบริษัท

คุณขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์

 • กรรมการผู้จัดการ

คุณราชัน ควรหา

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณธเนศพล มงคลรัตน์

 • ที่ปรึกษา

ฝ่ายจัดการ

 • คุณกรรณิกา บุญรอดkannika@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ( ต่อ 2001 )
 • คุณมงคล สุ่ยหาวงศ์mongkol@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ 2007 )
 • คุณฉลวย ไพนิตย์chalouy@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( ต่อ 2011 )
 • คุณสมพงค์ นครังสุsomphong_prod@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ( ต่อ 2019 )
 • คุณบัญชา กำจัดbancha@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ต่อ 2015 )
 • คุณเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์saowanit@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายจัดหาและนำเข้าส่งออก ( ต่อ 2013 )
 • คุณมัทนา หอระดานmattana@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ต่อ 2005 )
 • คุณกัษมา บุญญธนังkatsama@saleecolour.comผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ( ต่อ 2025 )
 • คุณศรัญธินี มงคลรัตน์saranthinee_m@saleecolour.comผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ( ต่อ 2009 )

ฝ่ายเจ้าหน้าที่