คุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของสังคม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าหลากชนิดในปริมาณมาก เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Mass Product) ด้วยนโยบาย การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานคงที่ ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพจึงจำเป็นต้องถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตจนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป'ก่อนการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเป็นการยืนยันในมาตรฐาน

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า ISO : 9001 และตอบสนองความพึงพอใจในการใช้สินค้ากับคู่ค้าในทุกรายการสินค้าที่ผลิต พร้อมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Click to enlarge

ISO 9001:2015

Click to enlarge

ISO 14001:2015

Click to enlarge

OHSAS 18001:2007

Click to enlarge

The Best Factory

Click to enlarge

Energy Conservation

Click to enlarge

Happy Work Place

Click to enlarge

Coorperatives

Click to enlarge

The Market for
Alternative Investment

Click to enlarge

Top Ten Innovative
Business 2011

Click to enlarge

Board of Trade of
Thailand Membership